Kodeks etyczny

Kodeks etyczny klubu Inter Mediolan.

(dekret nr 231/2001)

F.C. Internazionale Milano SpA

Ogólne zasady
Kodeks Etyki Football Club F.C. Internazionale Milano SpA określa wartości Klubu oraz prawa i obowiązki adresatom niniejszego Kodeksu. Niniejszy Kodeks Etyki ma za główny cel jak najlepiej spełniać potrzeby i oczekiwania swoich kibiców poprzez dążenie do promowania i do zwiększania profesjonalizmu klubu w prowadzeniu zajęć sportowych i wszystkich innych działan związanych z klubem. Klub zakazuje także prowadzenia zespołu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, które zamierza wspierać klub. W szczególności, jednym z podstawowych wartości klubu jest przestrzeganie etyki sportowej w poczuciu uczciwości, lojalności i poszanowaniu prawa.

Niniejszy Kodeks Etyki stanowi integralną część ''Organizacja, zarządzanie i kontrolowanie klubu'', zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 dekret na mocy ustawy nr. 231/2001, który odpowiada za odpowiedzialność firmy administratorskiej.

Odbiorcy Kodeksu
Odbiorcami niniejszego Kodeksu Etyki są:

-dyrektorzy, audytorzy, kierownictwo i i pracownicy klubu w tym także zawodowi piłkarze oraz wszyscy członkowie Włoskiej Federacji Piłki Nożnej (FIGC) działający we Włoszech bądź za granicą
-zewnętrzni konsultanci i agenci działający w interesie klubu

Obowiązki i odpowiedzialność
Odbiorcy mają szczególny obowiązek przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu obowiązującymi w branży w prowadzeniu ich działalności sportowej. Muszą, także dbać o relację z Włoskimi międzynarodowymi stowarzyszeniami sportowymi, lig czy federacji. Stosunki robocze między pracownikami muszą być prowadzone zgodnie z zasadami obywatelskiej solidarności, oparte muszą być na wzajemnym szacunku i muszą gwarantować ochronę praw osobistych i wolności.

Stosunki między rożnymi personelami wewnątrz klubu muszą być oparte na zasadach lojalności i uczciwości. Wszyscy pracownicy muszą również zagwarantować zawodową tajemnicę podczas wykonywania swoich obowiązków.

Linia menedżerów musi wykonywać swoje uprawnienia zgodnie ze swoimi mandatami poszanowania godności członków zespołu i zachęcania ich do rozwoju zawodowego.

Wszyscy zarządcy mają obowiązek jak najlepiej wykorzystywać ''Czas na pracę, w którym mają wykonywać zadania zgodnie z przydzielonymi obowiązkami w ramach pracy'' Każdy wniosek w odniesieniu do usług Bądź osób lub aktu: postępowania, naruszenia Kodeksu Etyki lub organizacji , zarządzania bądź kontroli klubu (zgodnie z warunkami dekretu na mocy ustawy nr 1 231/2001) stanowi nadużycie stanowiska organu.

Kierownictwo, akcjonariusze i członkowie FIGC nie mogą wykonywać żadnej działalności odnoszącej się do przekazywania, nadania lub rekrutacji uczestników lub personelu technicznego, jedynie w wypadku wyłącznie dla dobra klubu z obowiązującymi regulacjami sportowymi. Są one także zakazane, opierając się na kontaktach z pośrednikami i agentami piłkarzy lub członkami FIGC, którzy zostali zdyskwalifikowani. Na mocy stosunków między zawodnikami, członkami FIGC lub agentów nie może być wprowadzone nie można wprowadzać umów , które nie są dozwolone na mocy obecnych praw sportowych, ani wszelkich płatności, premii lub dodatków, których wypłacanie jest nieuzasadnione lub sprzeczne z obecnymi regulacjami sportowymi. Wpływy na wynik podczas spotkan w jakikolwiek sposób są zabronione. Wprowadzanie lub przyjmowanie zakładów, nawet z zakładów licencjonowanych pośredników, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośrednika, lub innych ułatwien wprowadzania zakładów odnoszących się do wyników oficjalnych bądź nieoficjalnych, lub spotkan organizowanych przez FIFA, UEFA bądź FIGC jest zabronione.

Przepisy dotyczące właściwego użytkowania i administracji narkotyków muszą być spełnione zgodnie z włoskim i międzynarodowym prawem w walce z dopingiem w celu ochrony zdrowia piłkarzy i zapewnieniem uczciwej gry.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie klubu muszą unikać sytuacji, które mogą generować problemy w interesach. W tym celu, dyrektorzy muszą być zgodni z wymogami w artykule 2391 (1) włoskiego kodeksu cywilnego. W związku z tym wszelcy dyrektorzy, których interesy (własne lub odnoszące się do osób trzecich) stwarzają problemu z klubie w danej transakcji muszą powiadomić innych dyrektorów i Rewidentów, bowiem nie mogą być stroną jakichkolwiek decyzji podejmowanych w związku z transakcją.

Pełnomocnicy klubu muszą unikać wszelkich sytuacji, które mogłyby stworzyć prawdziwe lub potencjalne problemy między osobistymi i korporacyjnymi działaniami: przejrzystości, zaufania i uczciwości. Są to wartości, które muszą być przestrzegane przez cały czas.

Pracownik klubu może uzyskiwać korzyści osobiste w odniesieniu do pracy wykonywanej w imieniu klubu. Jeżeli powstanie jakikolwiek problem w interesach, pracownicy są zobowiązani zgłosić to do swoich przełożonych w celu rozwiązania sprawy. Klub jest zaangażowany aby relacje między zespołem a kibicami były jak najlepsze. Nie może jednak finansowo tworzyć lub wspierać oficjalne bądź nieoficjalne grupy kibiców.

Klub dąży do likwidowania materiałów, narzędzi lub przedmiotów, które mogą być przyczyną przestępstwa. Usuwane są także obsceniczne transparenty i symbole, które mogą nawiązywać do przemocy czy ksenofobii. Osobom z kierownictwa, akcjonariuszom i członkom FIGC FC Internazionale Milano SpA zakazuje się wygłaszać oświadczen w prasie, które mogą nawoływać do obrony, przemocy czy dyskryminacji. Zakazuje się im także wyrażać publicznych deklaracji, które mogą zaszkodzić reputacji członkom klubu jak i samemu zespołowi.Każde zachowanie, które bezpośrednio lub pośrednio stanowi wykroczenie lub krytykę ze względu na rasę, kolor skóry, religie, język, płeć narodowość bądź pochodzenie, lub które stanowi ideologiczną propagandę zabronioną przez prawo, lub które może nawoływać do zachowan dyskryminacyjnych jest zabronione.

Informacje klubowe (wykorzystanie i ochrona)
Poufność informacji stanowi atut, który pomoże chronić agentów klubowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w życiu. Każdy kto dowie się o informacji, która nie znajduje się w domenie publicznej musi zadbać o dyskrecję i ostrożność i unikać wyjawienia takich wiadomości nieuprawnionym osobom.

Relacje z administracją publiczną
Surowo zabronione jest składanie propozycji lub obietnic pieniężnych lub innych świadczen takich jak usługi, które mogą być interpretowane jako przekroczenie zwyczajowej praktyki, która odbija się na dużej presji na dyrektorach, urzędnikach i pracownikach włoskiej administracji publicznej lub międzynarodowych jej członkach, rodzinach, mającej na celu skłonić do wykonywania jakiegokolwiek aktu zgodnie ze sprzecznością na danym stanowisku. W swoich stosunkach z administracją publiczną, zespół nie może pozwolić sobie, aby być reprezentowanym przez osoby trzecie, jeśli może powstać problem w interesach. Podczas relacji z administracją, odbiorcy muszą powstrzymać się od wniosku bądź uzyskania poufnych informacji, które mogłyby zaszkodzić reputacji integralności jakiejkolwiek ze stron. Zabronione jest tworzenie fałszywych deklaracji włoskich lub organów wspólnotowych w celu uzyskania funduszy publicznych , dotacji, specjalnych stawek finansowych bądź do uzyskania koncesji zezwolen , licencji lub innych dokumentów administracyjnych. Nie publiczne , krajowe bądź wspólnotowe fundusze otrzymane w postaci dotacji czy składek mogą być przeznaczone na inne cele. Zabronione jest fałszowanie informacji publicznych lub elektronicznych systemu lub zmian danych zawartych w takich systemach w celu uzyskania niezależnych korzyści.

Stosunki z federacjami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi lub ich przedstawicielami
W stosunkach z federalnymi organizacjami i ich upoważnionymi przedstawicielami: LNP (Włoska Profesjonalna Liga), LND (Włoska Amatorska Liga), FIGC, AIA (Włoscy sędziowie) zabrania się oferować pieniędzy bądź usług , która mogłaby być interpretowana jako przekroczenie zwyczajowych praktyk lub na wywieranie nacisku na ludzi odpowiedzialnych za decyzje. Klub nie może pozwolić sobie na reprezentowanie swojego zespołu przez osoby trzecie w stosunkach z wyżej wymienionymi organami, jeżeli jest możliwe powstanie poważnych problemów.

Relacje z prasą i środkami masowego przekazu
Klub będzie komunikował się z prasą i środkami masowego przekazu za pośrednictwem organów i funkcjonariuszy klubów delegowanych do tego zadania, którzy będą w pełni uczciwi i przejrzyści zgodnie z polityką klubu. Wszelkie informacje dotyczące klubu przeznaczone do prasy muszą być prawdziwe, kompletne, przejrzyste, spojne i nie sprzeczne z zasadami. Wykroczenia i przestępstwa, dzialania i operacje klubu muszą być rejestrowane w odpowiedni sposób. Musi być możliwość śledzenia procesu, podejmowanie decyzji oraz realizacja tych operacji. Wszystkie działania muszą być odpowiednio udokumentowane, tak aby kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie w celu sprawdzenia rodzaju operacji. Zapisy księgowe muszą być przechowywane w dokładne, kompletnie i terminowo zgodnie z procedurami księgowymi klubu w celu reprezentowania finansów klubu, sytuacji i jej działalności. Wszyscy pracownicy zaangażowani w prowadzenie ewidencji księgowej muszą zapewnić pełną współpracę w celu zapewnienia że podane informacje są przejrzyste i kompletne oraz, że dane są przetwarzane dokładnie. Zapisy księgowe obejmują całą dokumentację zawierającą numeryczne oświadczenia o działalności Klubu, w tym wewnętrznych kosztów finansowych. Bilanse i sprawozdania finansowe wymagane przez prawo oraz specjalne przepisy zastosowane do klubów piłki nożnej muszą być sporządzone i należy wyraźnie podać prawidłowe i prawdziwe konto finansowe i kapitałowe klubu. Wszelkie raporty, komunikaty i dokumenty, które Klub posiada w pliku Zarejestruj Firmy muszą być zarejestrowane przez osoby wyznaczone przez prawo, w odpowiednim czasie, przy czym muszą zrobić to dokładne i zgodne z obowiązującym prawem. Ukrywanie dokumentów lub inne próby utrudnien obowiązkowych kontroli lub kontroli przez akcjonariuszy, innych organów Klubu lub firm audytorskich, jest wyraźnie zabronione. Jakakolwiek nieprawdziwa lub nieuczciwa działalność mające na celu stworzenie większości Posiedzenia na akcjonariuszach jest zabroniona. Podobnie zakazany jest problem fałszywych oświadczen publicznych organów regulacyjnych, dotyczących sytuacji finansowej klubu. Ta zasada musi być zachowana w odniesieniu do informacji dotyczących aktywów będących w posiadaniu lub kontrolowaniu w imieniu stron trzecich. Zabrania się utrudniać w jakikolwiek sposób, funkcjonariuszom publicznym organów regulacyjnych podczas kontroli lub inspekcji. Zabrania się zwrotu lub ukrycia zwrotu jakichkolwiek wkład wniesionych przez akcjonariuszy lub zwolnienia ich z obowiązków wynikających z takich wpłat, z wyjątkiem legalnego obniżenia kapitału zakładowego. Zabrania się dystrybuować zyski lub zaliczki na poczet niezrealizowanych zarobków , lub rozpowszechniać Ograniczone rezerwy. Obniżenia kapitału zakładowego, fuzji lub demergers może być dokonane razem ze wierzycielem ochrony. Zabrania się zwiększenia kapitału zakładowego spółki należące do grupy Inter poprzez podział akcje lub udziały poniżej ich wartości nominalnej, zawyżaniu znacznego wkładu rodzaju, należności lub aktywów tych spółek w przypadku konwersji. Każda forma transakcji, która może zaszkodzić akcjonariuszom lub wierzycielom jest zabroniona.

Relacje z dostawcami
Wybór dostawców, zakupu towarów i usług jest prowadzone przez właściwe służby Klubu na podstawie obiektywnej oceny konkurencyjności, jakości, efektywności pod względem kosztów, cen i uczciwości. Klub będzie miał również prawo do podjęcia wszelkich stosownych działan (w tym rozwiązanie umowy), jeżeli dostawca naruszy przepisy prawa lub niniejszego Kodeksu działającej w ramach klubu.

Sponsoring
Klub może jedynie przyjmować wnioski o darowizny od oficjalnie uformowanej organizacji lub stowarzyszenia o wysokiej wartości kulturalnej lub charytatywnej. Sponsoring, które mogą odnosić się do spraw społecznych, ochrony środowiska, sportu, show-biznesu lub sztuki, będą przeznaczone do wydarzen, które oferują gwarancję jakości lub w którym Klub może odegrać aktywną rolę w planowaniu, w celu zagwarantowania oryginalność i wpływu zdarzenia. W każdym przypadku przy wyborze wniosków do zaakceptowania, klub zwróci szczególną uwagę na wszelkie osobiste lub korporacyjne problemy w interesach (np. relacje z rodziną zainteresowanych stron lub linki do organizacji, których praca może w jakiś sposób działać w klubie).

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Klub musi zatrudniać pracowników w ramach oficjalnej umowy o pracę zgodne z profilami zawodowymi w różnych departamentach klubu oraz zgodnie z bieżącymi federalnymi przepisami, zasadami włoskiego kodeksu cywilnego oraz praw pracowniczych. W postaci nieoficjalnego zatrudnienia gotówka w kasie płatności będą tolerowana. Zgodnie z obecnym ustawodawstwem pracy, klub jest zobowiązany do zapewnienia, że nie są zainteresowani umowami o pracę zawartymi z osobami, które nie posiadają zezwolenia na pobyt i pracę we Włoszech, ani nic robić w celu zachęcania do nielegalnego wjazdu imigrantów do Włoch. W szczególności członkowie FIGC maja zakazane zaprojektowanie do członków ich rodzin nielegalnie do Włoch , z wyjątkiem rodziny zjednoczenia jako regulowane przez art. 29 tego dekretu legislacyjnego 286/1998.

Po popisaniu umowy pracy, każdy pracownik, agent i FIGC członek otrzymają dokładne informacje dotyczące:

1) opis ich pracy i obowiązków;
2) statutowe aspekty i warunki wynagrodzenia regulowane przez stosowne umowy zatrudnienia dla pracowników i federalnych przepisów dotyczących FIGC urzędników należących do Klubu
3) zasady i procedury, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne w pracy środowisko.

W momencie zatrudnienia, pracownicy będą informowani o treści niniejszego kodeksu Etyki organizacyjnej, zarządzania i kontroli w ramach modelu warunków prawnych Dekret nr. 231/2001 i procedury przyjętej przez klub w celu zapobiegania przestępstwom

W swoim zarządzaniu personelem, Klub zawsze będzie dążyć do:

-równych szans na otrzymanie oferty pracy , bez dyskryminowania ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, narodowość, przekonania religijne, przekonania lub członków partii politycznych i związków zawodowych;
- zapewnienie uczciwych i merytokratycznych zabiegów ;
- zapewnienie ochrony pracownikóm prywatności i prawa do pracy bez niewłaściwych wpływów.

Klub będzie również dążyć do:

- poszanowanie podstawowych praw człowieka;
- zapobiegania wykorzystywania dzieci.

Klub wymaga, aby w wewnętrznych i zewnętrznych stosunkach pracy, nikt nie był poniżony lub nieszczęśliwy z powodu przemocy, groźby, podstępu. Klub potępia wszelkie formy molestowania w tym molestowanie seksualne.

W szczególności, nie sa dopuszczalne działania, które mogą być interpretowane jako moralna przemoc i / lub psychologiczne prześladowanie mające spowodować wykroczenie, integralność fizyczną Klubu pracownicy lub pracownika, który nie zagraża pozycji lub szkody w środowisku pracy (mobbingu).

Korzystanie z nieruchomości Klubu
W celu ochrony aktywów Klubu, wszystkich pracowników, agentów i członków Klubu musi starannie, odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami operacyjnymi wprowadzać do użytku Klub w nieruchomościach, a dokładnie dokument takiego użycia. W szczególności, wszystkich pracowników, agentów i FIGC członków:

1) korzystać z majątku Klubu opieki i ostrożności;
2) zapobieżenia jakiegokolwiek niewłaściwego wykorzystania własności klubu , które mogą powodować uszkodzenie lub obniżenie jej skuteczności, lub w sposób sprzeczny interesów z klubem; 3) uniknięcia niewłaściwego wykorzystania Klubu niezwiązanych z ich stanowiskiem.

Wszyscy pracownicy, agenci i członkowie FIGC są odpowiedzialni za ochronę zasobów przydzielonych im i musza niezwłocznie poinformować swoich przełożonych o wszelkich zdarzeniach, które mogą osłabić klub.

Zakaz materiałów pornograficznych
Jest surowo zabronione zachowywanie cyfrowych lub drukowanych materiałów pornograficznych lub wirtualnych obrazów osób poniżej 18 roku życia w siedzibie klubu, magazynów lub załączników w jakimkolwiek innym miejscu związanym z klubem, lub publikowania takiego materiału na stronie internetowej klubu lub w publikacjach na celu promowania zespołu. Wizualizacje należy rozumieć jako tworzenie przy użyciu technik graficznych nie całkowicie lub częściowo związanych z rzeczywista sytuacja, w której jakość reprodukcji prezentuje się jako prawdziwe zdarzenie.

Stosunek sądów i organów dyscyplinarnych
Wykonywanie wszelkiego rodzaju wpływów na osoby, wezwane do składania oświadczen przed sądem lub innych organów dyscyplinarnych w celu skłonienia osoby do nie wydawania oświadczenia lub złożenia fałszywego świadectwa jest zabronione. Zabrania się pomóc każdemu, kto popełniłby czyn ze skutków regulacji w ramach sportowych omijającymi śledztwa lub dochodzenia przez władze. Zabrania się dać lub zażądać informacji od stron trzecich w stosunku do wydarzen z zastrzeżeniami do postępowania sądowego lub dyscyplinarnego łączącego się z klubem.

Gotówka, towary i inne inwestycje
Zabrania się transferu środków pieniężnych, towarów lub innych korzyści z działalności przestępczej bądź wykonywania innych operacji w odniesieniu do takiej działalności, jeżeli utrudnia identyfikację ich pochodzenia. Korzystanie z tych towarów w działalności gospodarczej lub finansowej jest zabronione. Stowarzyszenie Conspiring zabrania popełniania tych samych lub rożnych przestępstw we Włoszech bądź za granicą.

Fałszowanie banknotów, monet, dokumentów publicznych, pieczęci
Fałszowanie: kupna lub sprzedaży banknoty, monet, dokumentów publicznych, pieczęci na rzecz spółek należących do Klubu jest zabronione. Każdy odbiór banknotów, monet, fałszywych lub skradzionych kart płatniczych w trakcie wykonywania swoich obowiązków zobowiązuje pracownika poinformować swoich przełożonych, tak aby niezbędne działania mogą być podjęte.

Zasady szkolenia młodzieży w piłce nożnej
Klub ma na celu opracować Młodzieżowy Sektor, który łączy w sobie wymagania techniczne, rozwój i dojrzałość społeczną wśród młodych graczy. W szczególności, podstawową wartością klubu jest promowanie pozytywnych wartości młodzieży piłkarskiej , wiedząc, że jest to dobrym przykładem dla młodych ludzi, że jest to najbardziej skuteczny sposób aby uzyskać większy szacunek. W związku z tym, wszyscy pracownicy, agenci, zawodnicy i inni pracownicy działający w sektorze młodzieżowym muszą przestrzegać zasad, zobowiązan i ogólnych zakazów określonych powyżej, oraz szczególne zasad określonych poniżej. Dzieci poniżej 18 roku życia pod opieką klubu muszą być nadzorowane przez cały czas i nie mogą być pozostawione bez opieki. Relacje z dziećmi muszą być prowadzone zgodnie z nienaganną moralnością. Znęcanie się fizyczne bądź psychiczne nad dziećmi nie jest tolerowane. Nikt nie może pozostać w zamkniętym miejscu, w obecności jednego dziecka lub nastolatka. Dzieci muszą być przeszkoleni i kierować się zgodnie z zasadami:

- zasad etycznych człowieka
- zasady fair play w sporcie

Z najwyższą starannością muszą zostać podjęte środki, aby zapewnić zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, w celu zapobiegnięcia nieobliczalnych zachowan, dopingu lub komercji. Podczas szkolenia i meczów, musi zostać opracowany wraz z bezpiecznym i ładnym stylem gry, pozytywny wizerunek i dobry stosunek społeczny.

System dyscyplinarny
Zasady określone w niniejszym Kodeksie Etyki stanowią integralną część warunków w Klubie we wewnętrznym środowisku pracy. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego Kodeksu spowoduje kary stosowane wobec pracowników, kadry zarządzającej, dyrektorów i audytorów klubu, zgodnie z warunkami dyscyplinarnego systemu przyjętego przez Klub na mocy dekret legislacyjny nr. 231/01, który stanowi integralną część organizacji, zarządzania i kontroli klubowej. Każdy przypadek nieprzestrzegania przez pracowników zasad niniejszego Kodeksu może doprowadzić do rozwiązania umowy. Wszelkie naruszenia zasad lub przepisów niniejszego Kodeksu przez odbiorcę muszą być niezwłocznie zgłoszone osobie poleconej, która musi natychmiast poinformować organ regulacyjny.

Kontrole
Linia Kontroli

Klub zapewni wewnątrz środowiska pracy:

-Odpowiedni poziom podziału obowiązków, tak, że wykonanie wszystkich wymaga wsparcia kilku departamentów Klubu
-że wszystkie działania klubu oraz operacje są prawidłowo zarejestrowane, tak aby umożliwić kontrole procesów decyzyjnych, udzielania zezwolen i realizacji
-że wszystkie operacje są odpowiednio udokumentowane, tak aby kontrole mogą być dokonywane w dowolnym czasie
-że wszystkie wewnętrzne dokumenty są prawdziwe, kompletne i niezwłocznie rejestrowane w zgodnie z procedurami klubu.

Wszyscy pracownicy zaangażowani w prowadzenie ewidencji księgowej muszą w pełni współpracować w celu zapewnienia, że dostarczone informacje są przejrzyste i kompletne oraz, że dane są przetwarzane dokładnie.

Poufność
Wszyscy odbiorcy niniejszego Kodeksu Etyki muszą zagwarantować absolutną poufnośc w odniesieniu do informacji przetwarzanych w związku z ich pracą. Klub zobowiązuje się do ochrony wszystkich informacji odnoszących się do jego pracowników lub osób trzecich w zgodności z przepisami dekretu na mocy ustawy 196/2003.

Koordynacja procedur Klubu, efekt aktualizacji i poprawek
Niniejszy Kodeks Etyki został zatwierdzony przez zarząd klubu w dniu 22 Czerwca 2007 w skutku natychmiastowym. Wszelkie aktualizacje i poprawki do niniejszego Kodeksu muszą być zatwierdzone przez Zarząd Klubu i Dyrektorów. Wszyscy odbiorcy otrzymają kopie niniejszego Kodeksu Etyki. Może ona być postrzegana w wersji elektronicznej wzór na stronie internetowej klubu, a kopia jest dostępna w biurze klubu.

Reklama